DUYSİAD TÜZÜK

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin adı “Dünya Yatırımcı Ve Sanayi İş Adamları Derneği”dir. Dernek Merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı

Madde 2 – DUYSİAD, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. DUYSİAD, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, yukarıda sunulan ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirir. DUYSİAD, kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır. DUYSİAD, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler. DUYSİAD, Türk iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

Derneğin Faaliyet Alanları

Madde 3 – Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet, DUYSİAD’ın faaliyet alanı içerisindedir. Bu çerçevede DUYSİAD, amacını gerçekleştirmek için; Türkiye iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi; istihdam, çalışma hayatı koşulları, eğitim, çevre koruma ve sosyal güvenlik alanlarında iş dünyasında düşünce ve hareket birliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapar. Verimlik artışı sağlayan politikaların sürekli gözden geçirilmesi suretiyle, rekabet artışına dayalı istikrarlı büyümenin sağlanması yönünde çalışmalar yapar. Ekonomik faaliyetin kayıtlı ve kurallı ancak düzenlemelerden mümkün olduğunca arındırılmış rekabetçi bir yapıda oluşmasını yönünde çalışmalar yapar. Dışa açık ve rekabetçi bir ekonominin oluşturulması amacıyla dış ticaretin artırılması, ürün ve pazarın çeşitlenmesi ve uluslararası yatırımların artırılması yönünde çalışmalar yapar. Türkiye’nin AB’ye üyeliği sağlayacak politikaların geliştirilmesine katkı sağlar, bu yönde gerekli ulusal ve uluslararası kurumlar ile düzenli kurumsal nitelikli temaslarda bulunur, iletişim sağlar; sürece yönelik iş dünyasının görüş ve önerilerini hazırlar ve sunar. Ulusal düzeyde ortak ilkeler doğrultusunda çalışan sanayici ve işadamları dernekleri ile iletişim kurar; stratejik işbirliği yapar; gereğinde federasyonlara ve diğer üst örgütlere katılır. Türk iş dünyasının, yabancı ülkelerde, uluslararası entegrasyonlarda ve platformlarda etkili olarak temsil edilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapar ve gerektiğinde Türkiye dışında uluslararası temsilcilikler açar, yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olur. Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, Platformlar oluşturabilir. Amaçlarına yönelik alanlarda ulusal ve uluslararası projelerin paydaşı, tarafı veya katılımcısı olabilir. Dernek amacını gerçekleştirmek için, üyelerinin katıldığı çalışma komisyonları ve davet edilen uzmanların katıldığı çalışma grupları oluşturur. Komisyon ve çalışma grubu faaliyetlerinin sekretaryasını, bünyesinde istihdam ettiği uzman kadro ile yürütür. Türk iş dünyasını temsilen ulusal ve uluslararası politika belirleme ve karar alma süreçlerine doğrudan katılım sağlar veya görüşlerini etkili bir biçimde aktarır. Bu çerçevede oluşturulan görüş, belge, rapor ve benzeri unsurları doğrudan kamuoyuna, TBMM’ye, Hükümete, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak ve iletişimde bulunmak amacıyla, her türlü yazılı ve görsel iletişim aracını kullanır. Toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler. DUYSİAD’ın Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde çalışan komisyon ve çalışma gruplarının, oluşturduğu görüşler, düzenlediği etkinlikler ve yayınladığı raporların ülkenin genel siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretmek amacı ile gerçekleştirildiği noktasından hareketle, bu faaliyetlerin geniş bir kamuoyu tarafından bilinmesi ve faydalanılması için yurtiçi ve yurtdışı tanıtım çalışmaları yapar. DUYSİAD amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi şahsi, ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla Derneğe gelir kaydedebilir; iktisadi işletmeler kurabilir. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, gerektiğinde vakıf kurar; yardım ve bağış alır, verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

Kurucular

Madde 4 – Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları (ekli listede) belirtilmiştir.

Asli Üyelik

Madde 5 – Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe asli üye olabilirler. Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir. Derneğe asli üye olmak için iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kurucular derneğin asli üyeleridir. TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Derneğin üyeleri bu tüzük ekinde yer alan “İş Ahlakı İlkeleri” ne uymayı taahhüt ederler.

Üyelikten Ayrılma

Madde 6 – Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılabilirler. Bu arzularını yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve işbu bildirim tarihi itibariyle birikmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7 – Üyeliğin sona ermesi: Kanunda ve Tüzükte aranan şartları yitirenler üyelik haklarını kaybederler. Aidat ve/veya katılma paylarını ödemeyen üyeler olağan genel kurula kabul edilmezler ve takiben üyelik haklarını kaybederler. Yönetim Kurulu bu durumlarda kararını alır ve üyeye tebliğ eder. Derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte yazılı olarak Haysiyet Divanına gönderir. Haysiyet Divanı üyenin durumunu araştırır. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister ve üye durumu ile ilgili raporunu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse, bu karar Yönetim Kurulu tarafından üyeye tebliğ edilir. Üyeliğin askıya alınması Derneklere üye olma hakkını içinde bulundukları özel durumları gereği geçici olarak kaybedenlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görev alanların dernek üyelikleri, kendi istekleri ve/veya Yönetim Kurulunun kararı ile askıya alınır ve üyelik kaydı silinir. Üyenin bu geçici engelli halinin kalkması durumunda Yönetim Kurulu tarafından üyelik hakkının devamına karar verilebilir. İtirazlar Yukarıda yer alan Yönetim Kurulunun ve Haysiyet Divanının “üyenin çıkarılması” ve “üyeliğin askıya alınması” kararlarına karşı, çıkarılan veya üyeliği askıya alınan üye, kararın kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanır.

Şeref Üyeliği

Madde 8 – İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin kararı ile şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanmazlar.

Derneğin Organları

Madde 9 – Derneğin organları aşağıda yer almaktadır: Genel Kurul Yönetim Kurulu Yüksek İstişare Konseyi Denetleme Kurulu Haysiyet Divanı Yürütme Komitesi Genel Sekreterlik

Genel Kurul

Madde 10 – Genel Kurul asli üyelerden kurulur. Her yıl, Ocak ayı içinde toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirebilir. Katılma hakkı: Üyenin Genel Kurul’a katılabilmesi için bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcunun bulunmaması gerekir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve duyuru tarihinden itibaren en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır. Çağrı usulü: Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma paylarını tam olarak ödememiş bulunan üyeler, müteakip yılın Genel Kurullarına katılma hakkına haiz değildirler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az; altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Toplantının yapılış usulü: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri

Madde 11 – Genel Kurul’un görev ve yetkileri: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır Tüzükte seçme görevi Genel Kurula verilen Dernek organlarının seçilmesi, Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılması ve bu husularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması, Üyelikten çıkarma ve üyeliğin askıya alınması kararlarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması. Derneğin feshedilmesi, Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yüksek İstişare Konseyi

Madde 12 – Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda Konsey üyesidir. Yüksek İstişare Konseyi’nin yedi üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir Başkanlık Divanı, bir başkan, dört başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur. Konsey yılda en az iki defa Konsey Başkanı’nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz. Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre, Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütleri ve bunların üst örgütleri, akademik kurumların mensupları ile Konsey üyesi olmayan dernek üyeleri görüş alışverişinde bulunulmak üzere Konsey Başkanlığınca davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamasına katılmazlar. Konseyin başlıca görevleri: Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak, Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri tavsiye etmektir.

Yönetim Kurulu

Madde 13 – Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği on iki asil ve on iki yedek üyeden meydana gelir. Adayların “Aday listesi” oluşturmak sureti ile seçime katılması mümkündür. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. İşbu dernek tüzüğünün 18. maddesi uyarınca seçilecek Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Toplantılara katılır ancak oy kullanma hakkı yoktur. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıl için bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı iki dönem üst üste yeniden seçilebilir. Bir dönem aradan sonra eski Başkanın yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 14 – Yönetim Kurulu: Derneği, dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde yönetmek, bu çerçevede yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve bu kişilere yetki vermek ve yetkilerini iptal etmek, Dernek Tüzüğüne aykırı olmamak kaydı ile üyeler, dernek organları ve görevlilerin uygulaması amacıyla, tüm dernek faaliyetleri ile ilgili konularda yönetmelikler hazırlamak, Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak bütçe gelirleri ile tutarlı olarak giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katılma paylarını belirlemek, Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak, Haysiyet Divanının görüşlerini içeren rapora göre üyenin ihracı hakkında karar vermek ve bunu üyeye yazılı olarak tebliğ etmek, Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek, Dernek üyeleri arasından üç kişilik istişari nitelikte bir “Üye Başvurularını Değerlendirme Kurulu” seçmek ve yetkilendirmek. Derneğin katılma kararı aldığı federasyonlarda Derneği temsil edecek delegeleri seçmek Genel kurulda alınan kararları uygulamak, bütçenin uygulanmasını sağlamak Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Haysiyet Divanı

Madde 15 – Haysiyet Divanı, Genel Kurulun asli üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar.

Denetleme Kurulu

Madde 16 – Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, Genel Kurulca asli üyeler arasından iki yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Yürütme Komitesi

Madde 17 – Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı, üç Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreter’den meydana gelir. Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Sekreter

Madde 18 – Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışından üst düzey yöneticilik niteliklerine haiz profesyonel bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesi olarak toplantılara katılmak ile yükümlüdür ancak oy kullanmaz. Genel Sekreterin görev ve yetkileri: Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek, Dernek teşkilatının en üst düzey yetkilisi olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi, yıllık aidat ve katılma payı alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulunu teklifi üzerine Genel Kurul yetkilidir. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Dernek tarafından yapılan yayınlar, seminer, konferans ve buna benzer faaliyetlerden sağlanan gelirler, Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. Kaynağı yurt dışından temin edilen proje gelirleri Diğer gelirler.

Dernek İç Denetimi

Madde 24 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23 – Dernekler yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Temsilciliklerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Mülki amirliğe yapılacak diğer bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel Kurul sonuç bildirimine; * Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği, * Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 22 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Gelir ve Giderlerde İşlemler

Madde 21 – Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Derneğin Defter ve Kayıtları

Madde 20 – Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir. Derneğin bilanço esasında tutacağı defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır., Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23 – Dernekler yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Temsilciliklerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Mülki amirliğe yapılacak diğer bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel Kurul sonuç bildirimine; * Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği, * Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 26 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin amacına en yakın amacı güden bir sivil toplum örgütüne veya vakfa devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.